Voorwaarden en privacy

Algemene Voorwaarden voor zelfbouw-zwemwijver.be
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van zelfbouw-zwemwijver.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door 't Groene Plan . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 't Groene Plan is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 't Groene Plan.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 't Groene Plan te mogen claimen of te veronderstellen.
't Groene Plan streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 't Groene Plan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van zelfbouw-zwemwijver.be op deze pagina.

“zelfbouw-zwemwijver.be” verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Welke gegevens registreren wij?
Wij registreren, via "de configurator" uw naam & voornaam, telefoonnummer en e-mail adres.

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?
We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om op uw offerte aanvraag te kunnen registreren.

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?
Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

• Toegang of wijziging door onbevoegden
• Onjuist gebruik of bekendmaking
• Onwettige vernietiging of verlies door ongeval
Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.
We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?
De zaakvoerder van “zelfbouw-zwemwijver.be” is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@zelfbouw-zwemwijver.be.

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart naar onderstaand adres:
“zelfbouw-zwemwijver.be”
Plassendonk 6, 2260 Westerlo
mail: info@zelfbouw-zwemwijver.be

Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben.

Algemene informatie
Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie: De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001.
De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy .

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.

Algemene Verkoops- Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Art.1: Voor alle werken en leveringen gelden enkel onze algemene offerte- en factuurvoorwaarden, behalve in geval van afwijkende, schriftelijke afspraken.
Art.2: De termijnen voor uitvoering en levering zijn niet bindend en enkel gegeven ten titel van inlichting betreffende onze mogelijkheden.
Art.3: Elektriciteit en water worden gratis ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
Art.4: Bij moeilijke toegang tot de werf, en in het algemeen in geval van overmacht kan de uitvoering van de werken uitgesteld worden, en dit van rechtswege, zonder dat de opdrachtgever de opdracht kan annuleren of teniet doen of enige schadevergoeding kan vorderen. Dit geldt eveneens wanneer bestelde planten niet kunnen geleverd worden wegens overmacht, zoals oogstmislukking, droogte, overstromingen,…
Art.5: De toegangswegen tot de werf en de veiligheid ervan zullen gedurende de ganse periode der werken verzekerd worden door de opdrachtgever en op zijn risico. Bij gebreke hieraan kan de opdrachtnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de toegangswegen in orde stellen op risico en op kosten van de opdrachtgever.
"Art.6: De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en aanbrengen van de benodigde vergunningen zoals onder meer kapvergunningen en bouwvergunningen ten behoeve van de uitvoering van door de opdrachtnemer verstrekte adviezen en ontwerpen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De opdrachtgever dient de aanvragen te doen voor het uitvoeren der werken, inlichtingen te nemen over de ligging van ondergrondse kabels, leidingen en/of kunstwerken van welke aard ook. Hij dient de opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen voor het afsluiten van het contract, zo niet is hij alleen verantwoordelijk voor elke schade en/of gevolgen hieruit voortvloeiend.
De opdrachtgever verklaart aan de opdrachtnemer dat het hem toevertrouwde werk volledig overeenstemt met de stedenbouwkundige voorschriften en hij zal de opdrachtnemer volledig vrijwaren mocht hij aansprakelijk gesteld worden wegens stedenbouwkundige overtredingen.
De opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens."
Art.7: Werkonderbrekingen door machinebreuk of welke oorzaak ook worden beschouwd als overmacht en kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
Art.8: Indien voor het aanvatten van de werken of tijdens de uitvoering, een wijziging aangebracht wordt aan bepalingen van de overeenkomst die een prijsverhoging meebrengt, zal deze in rekening gebracht worden bij facturatie. De onderbreking van de werken ingevolge betwisting van de nieuwe prijs kan geen aanleiding geven tot enig verhaal vanwege de opdrachtgever. De uitvoeringstermijnen worden onderbroken tot een prijsakkoord tot stand komt.
Art.9: Bij gebreke aan volledige en tijdige betaling blijven de geleverde materialen en planten eigendom van de opdrachtnemer. Bij niet betaling heeft laatstgenoemde het recht deze materialen en planten terug te nemen op kosten van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goede verzorging, bescherming, onderhoud en toezicht van deze materialen en planten vanaf het ogenblik van levering of plaatsing.
Art.10: Bij niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 15 % en een verwijlintrest van 12 % aangerekend.
Art. 11: Betalingen moeten geschieden ten laatste 8 dagen na de factuurdatum.
Art.12: Alle vernoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Art.13: Elke klacht moet ons binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de opdrachtnemer niet tot vrijwaring kan gehouden zijn voor verborgen gebreken die niet gekend waren op het ogenblik van de levering of plaatsing.
Art.14: Wij behouden ons het recht de leveringen en de werken stop te zetten indien de opdrachtgever de vervallen facturen niet betaald.
Art.15: In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Turnhout bevoegd.
Art. 16: Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door een redelijkerwijs onvoorzienbare prijsstijging van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
Art.17: In onze aanbieding wordt er steeds vanuit gegaan dat eventuele uitgravingen kunnen uitgevoerd worden zonder meer. Indien blijkt dat grondbemaling noodzakelijk is wordt dit steeds in meerprijs doorgerekend aan de opdrachtgever.
Art.18: Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen engageren zich in dat geval om het beding in kwestie in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

Waarborgen Planten
Art.19: Soortechtheid: deze worden door de opdrachtnemer gewaarborgd. Eventuele schadeloosstelling van verkeerd geleverde soorten kan echter nooit meer bedragen dan het oorspronkelijke aankoopbedrag der geleverde planten.
Art.20: Groeiherneming: niettegenstaande de planten steeds in de beste verkoopsvoorwaarden afgeleverd worden, is het mogelijk dat sommige planten niet hernemen. De oorzaak hiervan is niet steeds gekend, maar kan o.a. Een van de volgende zijn: slechte verzorging, verkeerde bemesting (verbranding), slechte bodem, hevige droogte, strenge vorst op abnormale tijdstippen, het optreden van insectenplagen, ziekten enz. Omdat dit factoren zijn waarop wij geen enkele controle noch invloed kunnen uitoefenen, kunnen wij de hergroei van de planten nooit waarborgen. Planten dewelke na het planten niet hernemen, ofwel hernemen en na enige tijd toch nog afsterven, worden door ons nooit vervangen, noch wordt enige extra korting toegestaan op de prijs van de planten die in vervanging van afgestorven exemplaren verkocht worden. Het risico op uitval, sterfte, abnormale groei, ziekte,… rust op de opdrachtgever vanaf levering.

Eigendomsrecht
Art.21: Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, e.d. blijven het artistieke en intellectuele eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever mag de aan hem door de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor de ontwerpen zijn opgesteld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft de vrijheid de ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie/of publiciteit en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen de 15 dagen na datum van de ondertekening van de onderliggende overeenkomst schriftelijk verzet aantekent. Op geen enkele wijze echter mogen de ontwerpen van de opdrachtnemer door derden gebruikt worden als referentie, publiciteit en of publicatie, noch als leverancier, noch als uitvoerder, noch als aannemer of onderaannemer der uitvoeringswerken, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

GDPR
Art.22: De opdrachtnemer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, die zij van de afzender, geadresseerde of derden ontvangen, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, boekhouding, administratie en marketing, en dit met goedkeuring van de afzender. De rechtsgronden hiertoe zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De verstrekker van de informatie draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de GDPR-verordening na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De afzender/geadresseerde bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.